OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu CUBE podlahové kúrenie - firma CUBE - podlahové topení s.r.o. so sídlom Vesecká 1028, 46312 Liberec - ďalej len predávajúci identifikačné číslo: 06138977 DIČ: CZ06138977 je platca DPH.

 

                                                                 I.Všeobecná ustanovenia

 Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje akceptácii Obchodných podmienok pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho - spoločnosti - CUBE - podlahové topení s.r.o. a kupujúceho.

 

                                                                 II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, tzn. objednávke. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené pri jednotlivých výrobku na www stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. Fa Radek Čuba ďalej uvádzaná ako "predávajúci", sa zavazuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave av súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

 

                                                                 III. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad alebo predajňa predávajúceho, kde predávajúci predá tovar dopravcovi - prepravnej firme.

 

                                                                 IV. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky kupujúcim a to väčšinou telefonicky. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky - množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a podobné, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napríklad emailom alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom vykonať odmietne. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade chyby pri typovaní ceny.

 

                                                                  V. Cena a platba

Ceny uvedené na www stránkach predávajúceho sú s DPH a platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácii alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho alebo uhradením celej čiastky v hotovosti pracovníkovi prepravnej firmy. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň i ako daňový doklad. Kupujúci muža tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. K cene tovaru je pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, keď kupujúci vykoná úhradu vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci bezodkladne vráti plnenie zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovým prevodom).

 

                                                                 VI. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína dňom obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov nutných pre jej včasné vybavenie. V prípade, že tovar je skladom, tak ho predávajúci vyexpeduje - predá dopravcovi ihneď nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade alebo ho nebude možné dopravcovi predať do piatich pracovných dní od obdržania objednávky, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o inom predbežnom termíne dodania alebo ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným. V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať odsúhlasenie kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade zistenia porušenia balíku alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky aiv prípadoch už vyššie spomínaných sa odporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúžiaca zároveň aj ako daňový doklad je potom priložená v balíku.

 

                                                                    VII. Záruka

Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov po dobu 2 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry na daný tovar kupujúcemu. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobku alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebením, ohňom či vodou. Záruka sa nevzťahuje na výrobky mechanicky poškodené. Miestom uplatnenia reklamácie je predajné miesto predávajúceho. Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí predajca. V prípade oprávnenej reklamácie, kedy zároveň zákazník uplatňuje reklamáciu priamo u samotného predajcu, dopraví predávajúci tovar k zákazníkovi na vlastné náklady prepravnou firmou. K reklamovanému tovaru je nutné priložiť kópiu dokladu o nákupe - faktúra a podrobný popis závady. Reklamovaný tovar musí byť zabalený v originálnom obale a musí byť kompletný. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť závadu tovaru, ktorý je predmetom oprávnenej a správne uplatnenej reklamácie, výmenou za rovnaký výrobok alebo výmenou za výrobok podobný, disponujúci však rovnakými parametrami ako pôvodný výrobok. O spôsobe reklamácie rozhoduje výhradne predávajúci.

 

                                                                    VIII. Vrátenie tovaru

 

Spotrebiteľ má právo podľa odseku 6 novely Občianskeho zákonníka č 367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom nepoškodenom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru budú peniaze za tovar, okrem však poštovného (dopravného), zaslané na adresu kupujúceho alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní podpísaného dobropisu, ktorý je na adresu kupujúceho odoslaný okamžite po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru . Zaslanie späť na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú ihneď odmietnuté a vrátené späť odosielateľovi.

 

IX. Spracovanie osobných údajov a GDPR
Zákazník s vytvorením objednávky udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov pre vybavenie objednávky a tiež súhlasí s poskytnutím rovnakých údajov pre účtovné spracovanie.

                                                                   IX. Spracovanie osobných údajov a GDPR

Zákazník s vytvorením objednávky udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov pre vybavenie objednávky a tiež súhlasí s poskytnutím rovnakých údajov pre účtovné spracovanie. Více viz dolní text Ochrana osobných údajov.

 

                                                                    X. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v momente urobenie a odoslanie objednávky. Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ustanovenia § 262, odseku 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom, najmä jeho ustanovením § 409 a nasledujúcim.

V Liberci dňa 20.4.2018 Radek Čuba, CUBE - podlahové topení s.r.o.

 

Ochrana osobných údajov

 

 

Obsah tohto dokumentu:

I. Obsah a účel dokumentu

II. Správca osobných údajov - kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

IV. K akým účely osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

VI. Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

__________________________________________________________________________

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkov našich webových stránok, našimi klientmi a záujemcovia o naše služby a produkty.

2. Účelom tohto dokumentu je oboznámiť vás (subjekty údajov) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi zaobchádzať.

3. Vážime si Vašu dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri spracovaní osobných údajov nielen podľa zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, ale nakladanie s osobnými údajmi prispôsobujeme aj Nariadenie (EÚ) 2016 / 679, tj. všeobecnému nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

_________________________________________________________________________

 

II. Správca osobných údajov - kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Názov: CUBE - podlahové kúrenie, s.r.o.

IČO: 06138977

Sídlo: Vesecká 1028, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

(Ďalej len "Správca")

Kontaktný e-mail: info@cube-podlahovetopeni.cz

Kontaktný telefón: 604 106 593

Webové stránky: www.cube-podlahovetopeni.cz

_________________________________________________________________________

 

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach, objednaním tovaru prostredníctvom nášho e-shopu, uvedením údajov do zriadeného používateľského účtu na našom webe, poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv ( tj. v súvislosti s dodaním tovaru, poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu skype, FB messenger).

Spracovávame aj údaje, ktoré sami zverejníte na internete a najmä na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z verejných registrov (hlavne pre uvedenie či kontrolu vašich identifikačných údajov do zmlúv).

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom také údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní dodať objednaný tovar (napr. Ak ho máme zasielať na konkrétnu adresu a tú by ste neuviedli) alebo poskytnúť službu (napr. Pre poradenstvo sú určité vstupné údaje potrebné), na to vás vždy vopred upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, keď tak priamo ukladá zákon.

Spracovávame iba bežné osobné údaje:

Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informácie

o objednanom tovare a službách, informácie o tom, aký tovar ste si od nás kúpili,

informácie o tom, aké služby sme vám poskytli.

Osobné údaje osobitnej kategórie (citlivé osobné údaje) nespracovávame.

_________________________________________________________________________

 

IV. K akým účely osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?

A. Spracovanie osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy a plnenie zmluvných povinností

Aby sme s vami mohli uzatvoriť zmluvu a dodať vám vami objednaný tovar / produkty alebo služby a viesť aj s tým súvisiace komunikáciu s vami, spracovávame tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail.

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzavretej medzi nami. Takou povinností môže byť dodanie tovaru, zaslanie konkrétnych pokynov pred konaním seminára pod. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísané. Môže ísť napr. Aj o zmluvu uzavretú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a naším potvrdením takejto objednávky.

Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a iných právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva, spracovávame tieto údaje:

Doba, po ktorú sa údaje spracúvajú, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.

C. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

• Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, ak k uzavretiu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacej lehoty nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.

D. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu

Ak nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich služieb / produktov. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Pred tým, než nám váš súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (pozri pod písmenami A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účely súhlas potrebný nie je.

 

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Najmä sa jedná o spolupracujúce účtovná, advokátska kancelária (e), poskytovateľa dátových úložísk a softvérových aplikácií. Sa spracovateľovi máme uzatvorené písomnej zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takúto povinnosť ukladá zákon (tj. Najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je tento orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

 

VI. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

A. Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

C. Právo na vymazanie osobných údajov (právo "byť zabudnutý")

V prípadoch ustanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná).

D. Právo na obmedzenie spracovanie

V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E. Právo na prenosnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

F. Právo namietať

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami.

G. Právo sťažovať u dozorného úradu

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.cz

 

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenom kontaktnom e-mailu správcu. Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavka je uplatnený naozaj priamo vami, vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavka si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

 

 

 

Znenie tohto dokumentu je účinné od 1. 10. 2020

Vyhľadávanie

Kontakt

CUBE - podlahové topení s.r.o. CUBE - podlahové topení s.r.o.
Vesecká 1028
Liberec
46312 - ČR
Pracovná doba po-pá 8:00-15:00Zákaznícka linka :+420736759137 výdajné miesto pre osobný odber iba v ČR - Liberec